Novinky

Aktuality

Plánované otvorenie vzdelávacieho kurzu ZASIELATEĽSTVO - Špedičný expert FIATA je september 2023. Registrácia nových účastníkov je spustená. Viac informácií v záložke kurz FIATA.
 
V dňoch 15.3. - 16.3.2023  sa uskutočnili záverečné skúšky akreditovaného kurzu Zasielateľstvo - špedičný expert FIATA.
Predsedom komisie bol Ing. František Komora prezident ZLZ SR,
Skúšky úspešne ukončilo 27 absolventov,  ktorí obdržali osvedčenie od Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy výskumu  a športu SR – číslo akreditácie: 3217/2015/152/1 a na základe jeho absolvovania získali  osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre viazanú živnosť zasielateľstvo a po získaní dvojročnej praxe v odbore môžu podnikať v SR v zasielateľstve. Novela živnostenského zákona účinná od 1.8.2022. 

  skusky 1  skusky 4  

skusky 6 1 skupina  skusky 7 2 skupina

Úspešní absolventi požiadali cestou ZLZ SR svetovú organizáciu zasielateľstva a logistiky FIATA o vydanie certifikátov s celosvetovou platnosťou.

Dňa 9.2.2023  predseda sekcie leteckých prepráv ZLZ SR a  Head of Air Freight  SCHENKER, s.r.o. Bratislava, mal prednášku v rámci akreditovaného kurzu Zasielateľstvo-Špedičný expert FIATA Diploma a navštívil aj katedru cestnej a mestskej dopravy na fotografii s vedúcim katedry prof. Ing. Jozefom Gnapom.

IMG 1612

 

Pokračujeme v akreditovanom kurze celoživotného vzdelávania Zasielateľstvo - Špedičný expert FIATA Diploma.Dňa 19.1.2023 prednášal Ing. Petr Rožek, PhD. výkonný riaditeľ Svazu spedice a logistiky ČR, z.s. v module Námorná preprava.

1211IMG 1205

Pripravujeme 8. beh kurzu v druhom polroku 2023 (od 1. apríla 2023 budeme prijímať prihlášky).

 

Pokračujeme v 7. akreditovanom kurze  Zasielateľstvo-Špedičný expert FIATA Diploma. Dňa 6.12.2022 mal prednášku v rámci modulu "Bezpečnosť a bezpečnostná ochrana" Ing. František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR.

fiata 1fiata 2

Úspešná revalidácia FIATA Diploma

Dňa 28. 5. 2020 sme úspešne revalidovali  kurz  v revalidačnej komisii svetovej asociácie zasielateľstva a logistiky FIATA. Revalidácia sa mala pôvodne uskutočniť 25. 3.2020 v sídle FIATA v Zürichu vo Švajčiarsku. Z dôvodoch šírenia koronavírusu COVID 19 bola nahradená online formou.

Predsedom komisie bol Stephen Morris z austrálskeho združenie zasielateľov a colných deklarantov.

Za Zväz logistiky a zasielateľstva SR sa revalidácie zúčastnili prezident Ing. František Komora a predseda sekcie vydavateľstva a vzdelávania prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.  a za Žilinskú univerzitu v Žiline katedru cestnej a mestskej dopravy aj doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD. Pri revalidácii sa posudzujú systém vzdelávania, učebné texty, systém skúšania, prepojenie na odbornú prax, odborné profily všetkých lektorov a podrobný rozpis vyučovaných tém.

Revalidácia platí na ďalšie štvorročné obdobie do  mája 2024, čo nám umožňuje realizovať akreditované kurzy, na ktorých sa zúčastňujú zástupcovia nadnárodných logistických a zasielateľských spoločností pôsobiacich v SR, dopravných firiem ale aj účastníci z logistických oddelení výrobných firiem. Žilinská univerzita v Žiline má aj akreditáciu  kurzu v rámci celoživotného vzdelávania zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kurz pozostáva zo 14 modulov, ktoré obsahujú témy podľa štandardov FIATA Diploma. Úspešní absolventi získajú certifikát vydaný FIATA s celosvetovou platnosťou. Bližšie na: https://skolenia-fpedas.uniza.sk/kurz-fiata/zakladne-informacie

Na základe úspešnej revalidácie kurzu  sa môžete prihlásiť na ďalší kurz, ktorý začne  v októbri/novembri 2020.

Kurz začne pri prihlásení minimálne 20 účastníkov.

 IRU AWARD

Absolventi kurzu Špedičný expert FIATA okrem certifikátu FIATA Diploma in Freight Forwarding, Osvedčenia o akreditovanom školení Ministerstvom školstva SR – číslo akreditácie: 3217/2015/152/1 môžu získať aj certifikát IRU Award for TOP Road Transport Managers.

Dvaja naši absolventi absolventi kurzu Špedičný expert FIATA, ktorí majú prax v doprave a zasielateľstve získali: Osvedčenie IRU pre špičkových manažérov v cestnej doprave (IRU Award for TOP Road Transport Managers).

IRU.png

Informácia o cene v časopise Kilometer 09/2016

5. kurz - Špedičný expert FIATA

V súčasnosti prebieha 5. kurz - Špedičný expert FIATA, ktorý bude končiť v mesiaci apríl 2018.

Absolventi kurzu FIATA Diploma 2016

absolventi2016 1
absolventi2016 2

Úspešná revalidácia kurzu FIATA DIPLOMA v zasielateľstve pre SR v marci 2016

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZ SR) v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov validoval 16. marca 2016 pred medzinárodnou komisiou ABVT FIATA vzdelávací kurz ZASIELATEĽSTVO- Špedičný expert FIATA podľa predpísaných štandardov FIATA – Celosvetová asociácia zväzov zasielateľov (www.fiata.org) na ďalšie štyri roky. Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR – číslo akreditácie: 3217/2015/152/1. Na základe požiadavky z členskej základe ZLZ SR, ale aj kladnej odozvy z praxe sme pripravili ďalší kurz, ktorý začne pravdepodobne v mesiaci október 2016 už prebieha podľa štandardov FIATA, kde je 14 modulov, z ktorých sa vykonáva aj overenie znalostí.

 1. Úvod do zasielateľstva
 2. Námorná preprava
 3. Námorné kontajnery
 4. Multimodálna preprava
 5. Letecká preprava
 6. Cestná preprava
 7. Železničná preprava
 8. Vnútroštátna a medzinárodná preprava vnútrozemskými vodnými cestami
 9. Colné postupy
 10. Logistika, skladovanie a distribúcia
 11. Poistenie
 12. Nebezpečný náklad
 13. Bezpečnosť a bezpečnostná ochrana
 14. Informačné a komunikačné technológie v zasielateľstve

Dňa 16.marca 2016 v sídle FIATA v Zürichu sa podarilo slovenskej delegácii vedenej Ing. Františkom Komorom prezidentom ZLZ SR, prof. Ing. Jozefovi Gnapovi, PhD. odbornému garantovi akreditovaného kurzu a Doc. Ing. Jurajovi Jagelčákovi, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline úspešne revalidovať na ďalšie štyri roky tento kurz. Obsah kurzu, študijné materiály z vyššie uvedených modulov, lektorské zabezpečenie, technické a informačné vybavenie kurzu, systém skúšania a zvyšovania kvality boli úspešne revalidované pred komisiou vzdelávania FIATA (ABVT), ktorú vedie Thomas Sim zo Singapúru. Na obr. 1 odovzdal predseda komisie pán Thomas Sim prezidentovi ZLZ SR Ing. Františkovi Komorovi a prof. Jozefovi Gnapovi a doc. Jagelčákovi certifikát o úspešnej revalidáciu kurzu FIATA Diploma v zasielateľstve (obr.2) .

validacia2016
certifikat2016

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov je organizácia akreditovaná Zväzom logistiky a zasielateľstva SR pre vykonávanie vzdelávania za účelom získania certifikátu s celosvetovou platnosťou - FIATA DIPLOMA v zasielateľstve. Certifikát FIATA Diploma je celosvetovo uznávaný a úspešní absolventi sú zverejnení aj na stránke FIATA (www.fiata.org). Kurz je určený pre účastníkov zo zasielateľských, logistických a dopravných organizácií, ale aj logistických oddelení výrobných a obchodných firiem, s minimálne úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou a minimálne jednoročnou odbornou praxou.

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva ZLZ SR
odborný garant kurzu

Odborné exkurzie realizované účastníkmi kurzu FIATA Diploma v roku 2015 a 2016

dhl sklad
DSVsklad
navesy schnitz
pristav ba
zriadovacia stanica

Noví absolventi kurzu FIATA DIPLOMA v zasielateľstve 2014

Katedra cestnej a mestskej dopravy sa úspešne podieľala na vyškolení nových absolventov kurzu celoživotného vzdelávanie Zasielateľstvo-Špedičný expert - FIATA Diploma (pozri článok).

Ďalší absolventi kurzu FIATA DIPLOMA v zasielateľstve

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZ SR) v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov validoval v marci 2007 pred medzinárodnou komisiou ABVT FIATA vzdelávací kurz ZASIELATEĽSTVO- Špedičný expert FIATA podľa predpísaných štandardov FIATA – Celosvetová asociácia zväzov zasielateľov (www.fiata.org). Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva SR – číslo akreditácie: 0494/2009/567/1. V dňoch 26.6. a 16.7.2012 vykonalo záverečnú skúšku úspešne 23 úspešných absolventov kurzu (obr.11). Kurz absolvovali účastníci zo slovenských, ale aj nadnárodných zasielateľských, logistických a dopravných firiem napr. DB Schenker, DSV, Kuehne a Nagel, Ceva, HERMES, CHEDOS, TNT atď.Títo absolventi môžu požiadať o vydanie celosvetovo uznávaného certifikátu FIATA DIPLOMA IN FREIGHT FORWARDING. Na základe požiadavky z členskej základe ZLZ SR, ale aj kladnej odozvy z praxe sme pripravili v poradí tretí kurz, ktorí obsahuje 14 modulov:

 1. Úvod do zasielateľstva
 2. Námorná preprava
 3. Námorné kontajnery
 4. Multimodálna preprava
 5. Letecká preprava
 6. Cestná preprava
 7. Železničná preprava
 8. Vnútroštátna a medzinárodná preprava vnútrozemskými vodnými cestami
 9. Colné postupy
 10. Logistika, skladovanie a distribúcia
 11. Poistenie
 12. Nebezpečný náklad
 13. Bezpečnosť a bezpečnostná ochrana
 14. Informačné a komunikačné technológie v zasielateľstve

Predpísaný rozsah kontaktnej výučby je 240 hodín v ktorom sú aj odborné exkurzie v SR a jedna nepovinná exkurzia v zahraničí. Na obr. 2 je exkurzia účastníkov kurzu v riečnom prístave v Bratislave. ZLZ SR a Žilinská univerzita v Žiline pripravuje otvorenie ďalšieho kurzu so začiatkom v októbri 2012. Treba upozorniť, že ďalší kurz sa otvorí až za rok októbri 2013. Kurz je určený pre účastníkov zo zasielateľských, logistických a dopravných organizácií s minimálne úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou a minimálne jednoročnou odbornou praxou.

Podrobnejšie informácie o kurze sú na www.zlz.sk a http://kcmd.uniza.sk/fiata/index.html

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva ZLZ SR

absolventi2012
exkurzia pristav2012

Úspešná revalidácia kurzu FIATA DIPLOMA v zasielateľstve pre Slovensko

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZ SR) v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov validoval v marci 2007 pred medzinárodnou komisiou ABVT FIATA vzdelávací kurz ZASIELATEĽSTVO- Špedičný expert FIATA podľa predpísaných štandardov FIATA – Celosvetová asociácia zväzov zasielateľov (www.fiata.org). Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR – číslo akreditácie: 0494/2009/567/1. Prvých 25 úspešných absolventov kurzu zo SR získalo celosvetovo uznávaný certifikát FIATA DIPLOMA IN FREIGHT FORWARDING. Na základe požiadavky z členskej základe ZLZ SR, ale aj kladnej odozvy z praxe sme pripravili ďalší kurz, ktorí už prebieha podľa nových štandardov FIATA, kde je 14 modulov, z ktorých sa vykonáva aj overenie znalostí.

 1. Úvod do zasielateľstva
 2. Námorná preprava
 3. Námorné kontajnery
 4. Multimodálna preprava
 5. Letecká preprava
 6. Cestná preprava
 7. Železničná preprava
 8. Vnútroštátna a medzinárodná preprava vnútrozemskými vodnými cestami
 9. Colné postupy
 10. Logistika, skladovanie a distribúcia
 11. Poistenie
 12. Nebezpečný náklad
 13. Bezpečnosť a bezpečnostná ochrana
 14. Informačné a komunikačné technológie v zasielateľstve

Dňa 14.marca 2012 v sídle FIATA v Zürichu sa podarilo slovenskej delegácii vedenej Ing. Františkom Komorom prezidentom ZLZ SR, prof. Ing. Jozefovi Gnapovi, PhD. odbornému garantovi akreditovaného kurzu a Ing. Jurajovi Jagelčákovi, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline úspešne revalidovať na ďalšie štyri roky tento kurz. Obsah kurzu, študijné materiály z vyššie uvedených modulov, lektorské zabezpečenie, technické a informačné vybavenie kurzu, systém skúšania a zvyšovania kvality boli úspešne revalidované pred komisiou vzdelávania FIATA (ABVT), ktorú vedie Thomas Sim zo Singapuru a aj za prítomnosti prezidenta FIATA Stanley H.H. Lim. Na obr. 1 je slávnostné vyhlásenie výsledkov revalidácie kurzu. Na obr. 2 odovzdáva predseda komisie pán Thomas Sim prezidentovi ZLZ SR Ing. Františkovi Komorovi a prof. Jozefovi Gnapovi certifikát o úspešnej revalidáciu kurzu FITA Diploma v zasielateľstve.

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov je organizácia akreditovaná Zväzom logistiky a zasielateľstva SR pre vykonávanie vzdelávania za účelom získania certifikátu s celosvetovou platnosťou - FIATA DIPLOMA v zasielateľstve.

Celkový počet akreditovaných vzdelávacích programov FIATA k 14.marcu 2012 je šesťdesiat z päťdesiatichdvoch štátov sveta. Od 1.1.1996 do 14.03.2012 bolo vydaných celosvetovo 7457 diplomov FIATA. Je veľmi dobré, že k nim môžu aj na ďalšie obdobie pribudnúť aj diplomy pre účastníci kurzu zo Slovenska. ZLZ SR a Žilinská univerzita v Žiline pripravuje otvorenie ďalšieho kurzu so začiatkom v septembri 2012. Treba upozorniť, že ďalší kurz sa otvorí až za rok v septembri 2013. Kurz je určený pre účastníkov zo zasielateľských, logistických a dopravných organizácií s minimálne úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou a minimálne jednoročnou odbornou praxou.

Podrobnejšie informácie o kurze sú na www.zlz.sk a kcmd.uniza.sk/fiata/index.html

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
edúci katedry cestnej a mestskej dopravy
predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva ZLZ SR

Informácie z prvého kurzu FIATA

Po náročnej príprave bol dňa 25.3.2009 v Žiline v zasadacej miestnosti vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline zahájený vzdelávací kurz ZASIELATEĽSTVO – Špedičný expert FIATA.

Zväz logistiky a zasielateľstva SR v spolupráci s Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS) Žilinskej univerzity v Žiline validoval v marci 2007 v sídle FIATA (Medzinárodná asociácia zasielateľských zväzov) v Zurichu vo Švajčiarsku študijný program Zasielateľstvo podľa štandardov FIATA.

Žilinská univerzita, FPEDAS sa stala organizáciou akreditovanou Zväzom logistiky a zasielateľstva SR pre vykonávanie vzdelávania za účelom získania certifikátu s celosvetovou platnosťou - FIATA DIPLOMA.

Želáme účastníkom kurzu aby získali nové znalosti a zároveň sa stali prvými držiteľmi certifikátu FIATA DIPLOMA zo Slovenskej republiky.

O FIATA

Zväz logistiky a zasielateľstva SR v spolupráci s F PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline validoval v marci 2007 v sídle FIATA v Zurichu študijný program Zasielateľstvo podľa modulov (štandardov) FIATA.

Žilinská univerzita F PEDAS je organizácia akreditovaná Zväzom logistiky a zasielateľstva SR pre vykonávanie vzdelávania za účelom ziskania certifikátu s celosvetovou platnosťou - FIATA DIPLOMA.

Celkový počet akreditovaných vzdelávacích programov FIATA do 15.3.2007
50 zo 44 krajín sveta.

Od 1.1.1996 do 4.10.2010 bolo vydaných celosvetovo
6659 diplomov FIATA.