ZASIELATEĽSTVO - Špedičný expert FIATA

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky  (ZLZ SR) v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov validoval po prvý krát  marci 2007 pred medzinárodnou komisiou ABVT FIATA vzdelávací akreditovaný kurz ZASIELATEĽSTVO - Špedičný expert FIATA podľa predpísaných štandardov FIATA – Celosvetová asociácia zväzov zasielateľov (www.fiata.org).

Dňa 28. 5. 2020 sme úspešne revalidovali  kurz  v revalidačnej komisii svetovej asociácie zasielateľstva a logistiky FIATA. Revalidácia sa mala pôvodne uskutočniť 25. 3.2020 v sídle FIATA v Zürichu vo Švajčiarsku. Z dôvodoch šírenia koronavírusu COVID 19 bola nahradená online formou.

Predsedom komisie bol Stephen Morris z austrálskeho združenie zasielateľov a colných deklarantov. Za Zväz logistiky a zasielateľstva SR sa revalidácie zúčastnili prezident Ing. František Komora a predseda sekcie vydavateľstva a vzdelávania prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.  a za Žilinskú univerzitu v Žiline katedru cestnej a mestskej dopravy aj doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD. Pri revalidácii sa posudzujú systém vzdelávania, učebné texty, systém skúšania, prepojenie na odbornú prax, odborné profily všetkých lektorov a podrobný rozpis vyučovaných tém.

Revalidácia platí na ďalšie štvorročné obdobie do  mája 2024, čo nám umožňuje realizovať akreditované kurzy, na ktorých sa zúčastňujú zástupcovia nadnárodných logistických a zasielateľských spoločností pôsobiacich v SR, dopravných firiem ale aj účastníci z logistických oddelení výrobných firiem. Žilinská univerzita v Žiline má aj akreditáciu  kurzu v rámci celoživotného vzdelávania zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva SR – číslo akreditácie:
3217/2015/152/1

 

OBSAH KURZU:

 1. Úvod do zasielateľstva
 2. Námorná preprava
 3. Námorné kontajnery
 4. Multimodálna preprava
 5. Letecká preprava
 6. Cestná preprava
 7. Železničná preprava
 8. Vnútroštátna a medzinárodná preprava vnútrozemskými vodnými cestami
 9. Colné postupy
 10. Logistika, skladovanie a distribúcia
 11. Poistenie 
 12. Nebezpečný náklad
 13. Bezpečnosť a bezpečnostná ochrana
 14. Informačné a komunikačné technológie v zasielateľstve

ROZSAH KURZU

240 hod. (16 dvojdňových sústredení)

Súčasťou kurzu sú odborné exkurzie z oblasti železničnej, intermodálnej a cestnej  dopravy, logistiky, skladovania, RFID, EAN, upevnenia nákladu, informačných technológii v doprave a logistike, prepravy nebezpečných vecí atď.

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

Pre uvedené témy prihlásení účastníci kurzu budú môcť používať študijné materiály z http://fiata.uniza.sk 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Stravovanie:

Vo vložnom je zabezpečené: občerstvenie v priebehu konania kurzu, minerálka, káva.
Raňajky, obed a večera sú individuálne.

Vydanie OSVEDČENIA O KURZE:

Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva SR – číslo akreditácie: 3217/2015/152/1 a úspešným absolventom bude vydané osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Pre potreby vydania osvedčenia o absolvovaní kurzu sa bude viesť evidencia o účasti na kontaktnej výučbe (prednáškach a odborných exkurziách) podľa jednotlivých dní.

Vydanie FIATA DIPLOMA:

Po úspešnom absolvovaní kurzu je možné prostredníctvom ZLZ SR požiadať FIATA o vydanie certifikátu FIATA-DIPLOMA – Špedičný expert s celosvetovou platnosťou. Za vydanie certifikátu je v súčasnosti poplatok 150 CHF za papierovú formu a 50.- CHF za elektronickú formu. Ten sa hradí FIATA cez ZLZ SR.

Ubytovanie:

Účastníci si rezervujú a hradia individuálne.

Predpokladaný začiatok kurzu v roku 2023:

Pri záväznom  prihlásení nad 26 účastníkov kurzu. Predpokladaný začiatok kurzu je september 2023

Ponuka

Objednávka kurzu