Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Cieľ vzdelávacej aktivity (vzdelávania)

Preukazovanie odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon činnosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa vykonáva pre jednotlivé druhy dopravy: taxislužba, autobusová doprava, cestná nákladná doprava.

Pripraviť účastníkov kurzu k vykonaniu skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, čiže od 4. decembra 2012 sa už nerozoznáva odborná spôsobilosť na vnútroštátnu cestnú nákladnú a medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu, ale len na cestnú nákladnú dopravu.

Tiež informovať odborne spôsobilých zástupcov (vedúcich dopravy), ale aj iných pracovníkov v dopravných firmách o aktuálnych zmenách legislatívy na vykonávanie cestnej nákladnej a autobusovej dopravy a podnikania v tomto odbore.

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje skúškou z predmetov uvedených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009:

 1. OBČIANSKE PRÁVO
 2. OBCHODNÉ PRÁVO
 3. SOCIÁLNE PRÁVO
 4. DAŇOVÉ PRÁVO
 5. OBCHODNÉ A FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU
 6. PRÍSTUP NA TRH
 7. TECHNICKÉ NORMY A TECHNICKÉ ASPEKTY PREVÁDZKY
 8. BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH

Cieľové skupiny

Kurz je určený predovšetkým pre prevádzkovateľov cestnej doprave a vedúcich dopravy, ktorí nespĺňajú požiadavky na odbornú spôsobilosť na vykonávanie cestnej dopravy podľa nových predpisov platných od 4.12.2011 (Nariadenie EP a Rady č. 1071/2009) resp. 1.3.2012 (Zákon o cestnej doprave).

Treba upozorniť, že celý rad osvedčení o odbornej spôsobilosti prestal platiť z dôvodu účinnosti uvedených predpisov.

Kurz je tiež určený pre podnikateľov resp. zamestnancov dopravných firiem, ktorí chcú získať aktuálne poznatky z problematiky, ktorá sa vyžaduje pri skúškach odbornej spôsobilosti podľa zákona o cestnej doprave.

Požadované vstupné vzdelanie

Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie bez maturity.

Profil absolventa

Absolvent získa vedomosti z najnovších predpisov a ich aplikácie, ktoré bezprostredne ovplyvňujú vykonávanie cestnej nákladnej dopravy a autobusovej dopravy so zameraním na požiadavky predpísané EÚ a v SR podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave so zameraním na odbornú spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje skúškou z predmetov uvedených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009.

Metódy výučby

Interaktívna prednáška doplnená powerpointovou prezentáciu, prípadovými štúdiami a videofilmami.

Forma záverečnej skúšky

Písomný test s možnosťou výberu zo štyroch možností a vypracovanie 3 prípadových štúdii.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

16 hod.

Učebný plán

Teoretická časť

Rozsah: 10 hod.

 1. Občianske právo
 2. Obchodné právo
 3. Sociálne právo
 4. Daňové právo
 5. Obchodné a finančné riadenie podniku
 6. Prístup na trh
 7. Technické normy a technické aspekty prevádzky
 8. Bezpečnosť na cestách

Praktická časť

Rozsah: 6 hod.

Riešenie prípadových štúdií.

Odborný garant

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Vedúci katedry cestnej a mestskej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline, Predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR.

Lektori

 • prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
 • prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.
 • doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.

Zabezpečenie literatúrou

Kolektív autorov z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline, pripravil 4. prepracované vydanie nových učebných textov, ktoré obsahovo zodpovedajú novým požiadavkám na obsah vedomostí vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy z hľadiska odbornej spôsobilosti.

Učebné texty (ktoré nie sú povinnou súčasťou kurzu) obsahujú celý rad riešených prípadových štúdií, ktoré zodpovedajú rozsahu a zameraniu prípadových štúdií, ktoré sú súčasťou písomnej skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti.

 • GNAP, J. - POLIAK, M a kol.: ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ VEDÚCEHO DOPRAVY A PREVÁDZKOVATEĽA CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY I, II, III, Žilinská univerzita v EDIS – vydavateľstvo ŽU, Žilina 2015 (učebné texty je možné objednať na: http://www.edis.uniza.sk/publikacia/6148/Odborna-sposobilost-veduceho-dopravy-a-prevadzkovatela-cestnej-nakladnej-dopravy/)
 • POLIAK, M. - GNAP, J.: Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov, Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU, Žilina 2016
 • JAGELČÁK, J.: Nakladanie a upevňovanie nákladu v cestnej doprave, Žilinská univerzita v Žiline, EDIS–vydavateľstvo ŽU, Žilina 2008

MIESTO KONANIA

Žilina, 16. a 17. 4. 2020

Kurz z dôvodu zamedzeniu šírenia koronavírusu COVID-19 je presunutý na neskorší termín. Nový termín bude zverejnený po ukončení mimoriadnej situácii v SR

Podmienky spracovania osobných údajov