Nakladanie a upevňovanie nákladu v cestnej doprave

Školenie je akreditované Ministerstvom školstva SR, číslo potvrdenia o akreditácii: 0494/2007/438/3, absolventi získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Odborný a organizačný garant

doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD. (F PEDAS, Žilinská univerzita v Žiline)

Cieľ vzdelávacej aktivity (vzdelávania)

Poskytnúť aktuálne informácie pre účastníkov školenia z problematiky nakladania a upevnenia nákladu pre dispečerov, disponentov, manažérov, zasielateľov, vodičov, nakladací personál najmä z oblasti legislatívnych predpisov, ktoré platia v SR a EÚ. Poskytnúť časť informácií, ktoré sú obsahom základnej kvalifikácie vodičov cestnej nákladnej dopravy, Zákona o cestnej premávke a Smernice EÚ 2003/59/ES. Znalosti z tejto problematiky sú určené všetkým, ktorí sú zapojení do prepravy a manipulácie s nákladom. Účastníci školenia sa majú naučiť aplikáciu týchto predpisov pre vykonávanie ich činností s cieľom zvýšenia bezpečnosti dopravy a prepravovaného nákladu a skvalitnenia vykonávaných činností pri preprave a manipulácii s tovarom.

Cieľové skupiny

Referenti, dispečeri, zasielatelia, nakladací personál, manažéri, vodiči dopravných prostriedkov.

Požadované vstupné vzdelanie

Vzhľadom na to, že ide o základy danej problematiky s aplikáciou na prax postačuje stredné odborné vzdelanie aj bez maturity.

Profil absolventa

Absolvent získa vedomosti z najnovších predpisov a ich aplikácie, ktoré bezprostredne ovplyvňujú bezpečnosť prepravovaného nákladu.

Metódy výučby

Prednáška doplnená powerpointovou prezentáciu a videofilmami, prípadové štúdie.

Forma záverečnej skúšky

Písomný test s možnosťou výberu zo štyroch možností

Rozsah vzdelávacej aktivity

6 hod. z toho 1 hod. na praktickú časť výučby a riešenie prípadových štúdii

Učebné osnovy

Teoretická časť

Rozsah: 5 hod.

 • Úvod

  1. Prečo treba náklad správne naložiť a upevniť?
  2. Zrýchlenia uvažované pre navrhovanie upevnenia
  3. Právne požiadavky na nakladanie a upevňovanie nákladu
 • Témy

  1. Nakladanie tovaru na vozidlo
  2. Zaťaženie stien ložného priestoru a koeficienty trenia na stykových plochách
  3. Viazacie body na úžitkových vozidlách
  4. Základné techniky upevnenia nákladu
  5. Praktické príklady upevnenia nákladu

Praktická časť

Rozsah: 1 hod.

Riešenie prípadových štúdii z upevnenia nákladu.

 

Podmienky spracovania osobných údajov